1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Дані ПРАВИЛА є документом, який опосередковує публічну оферту (пропозицію) товариства з обмеженою відповідальністю «ДОСТУПНИЙ ОНЛАЙН СЕРВІС» (надалі – «Компанія») необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Користувачі») укласти з нею Договір про використання сервісу ПОЗИЧАЙКО (надалі – «Договір»). Компанія та Користувачі є Сторонами Договору. Відповідно до ч. 2 ст. 628 Цивільного кодексу України Договір вважається таким, що містить елементи різних договорів, а саме: договору про надання послуг та договору доручення тощо (тобто – є змішаним). До відносин Сторін у цьому Договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у цьому Договорі, з урахуванням положень цього Договору. Якщо будь-які умови правочинів, укладених стосовно змісту цього Договору, суперечитимуть або не відповідатимуть його умовам, Сторони будуть застосовувати для врегулювання своїх правовідносин положення таких правочинів, а серед них - ті умови, що міститимуться у більш пізніших правочинах. Умови цього Договору застосовуватимуться для прямого регулювання взаємовідносин Позичальників та Інвесторів в усіх випадках, коли умов таких правочинів буде недостатньо для з’ясування порядку дій названих Сторін. Компанія в жодному разі не є стороною договору позики.

1.2. Намір Користувача скористатися сервісом ПОЗИЧАЙКО свідчить про його добровільні дії, спрямовані на укладення Договору з Компанією на умовах, викладених в цих ПРАВИЛАХ. Укладення Користувачем Договору з Компанією регулюються статтею 634 Цивільного кодексу України про договір приєднання. Відповідно до цієї статті договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, може бути укладено лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору "в цілому" без зміни його окремих положень. Акцепт цих ПРАВИЛ здійснюється Користувачем сервісу ПОЗИЧАЙКО шляхом проставлення відповідної відмітки («чек-бокс») за допомогою управляючих елементів інтерфейсу на інтернет-сторінці Платформи у призначеному для цього полі. Порядок вчинення акцепту регулюється ПРАВИЛАМИ. В будь-якому разі, проходження Користувачем процедури реєстрації на Платформі свідчить про те, що останній попередньо ознайомився з умовами надання сервісу ПОЗИЧАЙКО, в тому числі з цими ПРАВИЛАМИ, які його влаштували, він підтверджує свою згоду з ними та свою готовність і бажання їх виконувати. Договір на умовах, запропонованих Компанією в цих ПРАВИЛАХ, укладається виходячи, в тому числі, з принципу свободи договору (ст.6 Цивільного кодексу України) на невизначений заздалегідь строк та на невизначений обсяг послуг. Ціну Договору становитиме сума всіх платежів, які будуть здійснені Користувачем в рахунок оплати послуг Компанії протягом дії Договору.

1.3. У випадку акцепту (прийняття) цих ПРАВИЛ, вони також вважаються електронною формою правочинів, укладених на зазначених в ПРАВИЛАХ умовах та з використанням сервісу ПОЗИЧАЙКО. Договір Компанії та Користувачів регулюється, серед іншого, Законом України “Про електронну комерцію” від 03 вересня 2015 року № 675-VIII.

1.4. Приймаючи умови даних ПРАВИЛ, Користувач також підтверджує своє розуміння, що Компанія здійснює діяльність лише з обліку зареєстрованих публічних пропозицій Користувачів один до одного, надає Користувачам інструменти для прийняття рішення та укладення Договорів позики та не веде діяльність, пов’язану з надання або погашенням позик Користувачам, не надає платіжних та/або фінансових послуг Користувачам, не несе відповідальності перед Користувачами за отримані чи надані їм один одним позик, платіжну дисципліну Користувачів, не веде бухгалтерський облік заборгованості Користувачів за укладеними Договорами позики, не є податковим агентом ані Позичальника, ані Інвестора тощо.

1.5. Приймаючи умови даних ПРАВИЛ, Користувач гарантує, що всі умови Договору, який він укладає з Компанією, йому зрозумілі, вигідні та прийнятні для нього, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

1.6. Порядок припинення дії Договору регулюється розділом 12 цих ПРАВИЛ.